RE: [xsl] How a node value of an external xml file?

Subject: RE: [xsl] How a node value of an external xml file?
From: Jarno.Elovirta@xxxxxxxxx
Date: Fri, 11 Oct 2002 14:03:37 +0300
Hi,

> 	<xsl:template name="Address">
> 		<Line bold="true" dhigh="false" justify="left">
> 			<xsl:call-template 
> name="Resource"><xsl:with-param 
> name="txtNode">AddressTitle</xsl:with-param></xsl:call-template>
> 		</Line>
> 	</xsl:template>
> 
> 	<xsl:template name="Resource">
> 		<xsl:param name="txtNode"/>
> 		<xsl:param name="txtLang">EN</xsl:param>
> 		<xsl:value-of select="$resource/$txtNode/$txtLang"/>
> 	</xsl:template>

Rewrite this bit to

 <xsl:template name="Address">
  <Line bold="true" dhigh="false" justify="left">
   <xsl:call-template name="Resource">
    <xsl:with-param name="txtNode" select="'AddressTitle'" />
   </xsl:call-template>
  </Line>
 </xsl:template>

 <xsl:template name="Resource">
  <xsl:param name="txtNode" />
  <xsl:param name="txtLang" select="'EN'" />
  <xsl:value-of select="$resource/*[local-name() = $txtNode]/*[local-name() = $txtLang]" />
 </xsl:template>

Cheers,

Jarno - Suicide Commando: Hellraiser (VNV Nation remix)

 XSL-List info and archive: http://www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list


Current Thread