RE: [xsl] Referencing a lookup table

Subject: RE: [xsl] Referencing a lookup table
From: "Sips, Gregor" <G.Sips@xxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 12 Jul 2004 13:39:53 +0200
Michael,

Thanks. It works perfectly!

Gregor

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Michael Kay [mailto:mhk@xxxxxxxxx]
Verzonden: maandag 12 juli 2004 11:59
Aan: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: RE: [xsl] Referencing a lookup table>
> If the context node is a <cover> element, you can reference
> the <desc> of
> the corresponding <fund> element as
>
> ../../funds/fund[@code=current()/@fundcode]/desc
>

Sorry, you're using elements rather than attributes, so it should be

../../funds/fund[code=current()/fundcode]/desc

Michael Kay


De in dit e-mailbericht verstrekte informatie (inclusief attachments) is
vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik door
derden of het verstrekken aan derden van deze informatie dan wel kopikren van
deze informatie is niet toegestaan.
Vanwege de elektronische verzending kunnen er geen rechten worden ontleend aan
de informatie in dit bericht.
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op aanwezigheid van computervirussen.


The information provided in this e-mailmessage (including attachments) is
confidential and intended solely for the adressee. The use by third-parties or
the providing to third-parties of this information or the copying of this
information is not allowed.
Because of the electronic sending no rights can be derived from the
information in this message.
This e-mailmessage has been checked for the presence of computer viruses.

Current Thread