[xsl] How to get unique data

Subject: [xsl] How to get unique data
From: Rick Zhang <rickzhang@xxxxxxxx>
Date: Thu, 08 Nov 2001 06:56:45 +0800
Hi,
  In SQL "Select Distinct ...." can get the unique data form the specify table. But in xml I can not do the same work.

  The data is as following:
  <prog pid="0">
    <item iid="0" fid="1"/>
    <item iid="0" fid="2"/>
    <item iid="0" fid="3"/>
    <item iid="0" fid="4"/>
    <item iid="0" fid="5"/>
    <item iid="1" fid="6"/>
    <item iid="1" fid="7"/>
    <item iid="1" fid="8"/>
    <item iid="1" fid="9"/>
    <item iid="1" fid="10"/>
  </prog>
  <prog pid="1">
    <item iid="2" fid="11"/>
    <item iid="2" fid="12"/>
    <item iid="2" fid="13"/>
    <item iid="2" fid="14"/>
    <item iid="2" fid="15"/>
    <item iid="3" fid="16"/>
    <item iid="3" fid="17"/>
    <item iid="3" fid="18"/>
    <item iid="3" fid="19"/>
    <item iid="3" fid="20"/>
  </prog>

  How can I use xsl in IE to get the follow data:
  <prog pid="0">
    <item iid="0" fid="1"/>
    <item iid="1" fid="6"/>
  </prog>
  <prog pid="1">
    <item iid="2" fid="11"/>
    <item iid="3" fid="16"/>
  </prog>

  fid attribute's value here is not important, I just want to the first item element with the unique iid.

  I use the follow xsl
  ...
  <xsl:for-each select="//prog" order-by="@pid">
  <xsl:for-each select="item" order-by="@iid">
  <xsl:if exp="!checkDup( @iid )">
  ...show the unique data...
  </xsl:if>
  </xsl:for-each>
  </xsl:for-each>
  ...
  <xsl:script language="javascript">
  <![CDATA[
  var arrItemName = new Array();

  function checkDup( item )
  {
	var isDup = false;

	for ( i = 0; i&lt;arrItemName.length; i++ )
	{
		if ( arrItemName[i] == item ){
			isDup = true;
			break;
		}
	}

	if ( isDup==false ){
		var len = arrItemName.length;
		arrItemName.length ++;
		arrItemName[len] = item;
	}

	return isDup;
  }
  ]]>
  </xsl:script>

  IE reported no error but still give the duplicate data, why??? Can anyone help me out???
______________________________________
ÎÒµÄQQ : 329170
ÎÒµÄICQ : 37175293
ÎÒµÄÂÛ̳: http://www3.ccw.com.cn c/c++
===================================================================
ÐÂÀËÃâ·Ñµç×ÓÓÊÏä (http://mail.sina.com.cn)
ÐÂÀË·ÖÀàÐÅÏ¢£­£­³ÇÊÐÉú»îÖ¸ÄÏ£¡ (http://classad.sina.com.cn/)
ÆßÖÖÊÖ»úͼƬ¡¢Ç§Ê×ÁåÉùÏÂÔØ¡­¡­ÐÂÀ˶ÌÐÅÎÞÏÞ¾«²Ê! (http://sms.sina.com.cn/)

 XSL-List info and archive: http://www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list


Current Thread