[xsl] nodeSet saxon

Subject: [xsl] nodeSet saxon
From: "Eder de Oliveira" <eder@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 28 Feb 2005 11:17:26 -0300
Hello!

Namespace used to calling nodeSet with saxon is:

xmlns:saxon="http://icl.com/saxon"; exclude-result-prefixes="saxon">

Thanks
Eder

Current Thread