RE: [xsl] nodeSet saxon

Subject: RE: [xsl] nodeSet saxon
From: "Michael Kay" <mike@xxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 28 Feb 2005 14:45:57 -0000
Is this a question?

Michael Kay
http://www.saxonica.com/ 

> -----Original Message-----
> From: Eder de Oliveira [mailto:eder@xxxxxxxxxxxxx] 
> Sent: 28 February 2005 14:17
> To: XSL - list
> Subject: [xsl] nodeSet saxon
> 
> Hello!
> 
> Namespace used to calling nodeSet with saxon is:
> 
> xmlns:saxon="http://icl.com/saxon"; 
> exclude-result-prefixes="saxon">
> 
> Thanks
> Eder

Current Thread